Нежелан спам

Започна вписването в регистър на юридически лица, отказващи нежелана търговска информация

Напомняме, че юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, могат да се впишат в специален Регистър на електронните адреси. Вписването става в срок до 7 дни от подаване на заявката им. По такъв начин е реално възможно наказването на лицата, които изпращат СПАМ-ове. Санкцията за нарушителите е до 1500 лв.
Регистърът се води от новата дирекция в Комисията за защита на потребителите (КЗП) „Информационна сигурност и защита на потребителите в Интернет”, която осъществява и дейности по вписванията в него. Ангажиментът произтича от Наредбата за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения и Закона за електронната търговия. Достъп до него е осигурен в отделна секция на уеб страницата на иституцията.
Търговците, които изпращат на юридически лица свои рекламни съобщения за продукти или услуги с цел реализацията им и всякаква нежелана търговска информация, трябва предварително да се осведомят дали адресите, до които желаят да стигнат, не присъстват в Регистъра. От менюто „Проверка” се достига до електронен формуляр, в който се въвежда e-mail-а на получателя, потвърждава се уникалния, генериран от системата код в специално обособено поле и се натиска бутона „провери”. Ако въведеният e-mail присъства в списъка, след натискане на бутона "провери", ще се визуализира информация за юридическото лице, което го е вписало. В този случай, изпращането на СПАМ на този електронен адрес би било нарушение.
Вписването в е-регистъра се извършва въз основа на заявление, подадено от юридическото лице или от негов упълномощен представител. Образец на заявлението е на разположение на уеб страницата на КЗП. Подаването може да стане на място в централното управление на КЗП на адрес София 1000, пл. „Славейков” 4А, по пощата на същия адрес или по електронен път на e-mail: [email protected]. Заявленията, които се изпращат по електронната поща, се подписва от заявителя с електронен подпис. Задължителни реквизити на заявлението са ЕИК, правноорганизационна форма, наименование, седалище и адрес на управление, пощенски и електронен адрес за кореспонденция, органи на управление и представителство, пълният списък на фирмените електронни адреси и/или домейн имена, на които юридическото лице не желае да получава непоискани търговски съобщения, както и декларация за собственост върху електронния пощенски адрес и/или домейна.
Юридическите лица, вписани в регистъра, които желаят да променят, да допълнят или частично да заличат заявените от тях електронни адреси и/или домейн/домейни, или други посочени от тях и публикувани данни, подават ново заявление, като в полето "вид на заявлението" вписват "промяна". Желаещите да заличат вписването си, също следва да подадат заявление като в полето "вид на заявлението" вписват "заличаване" и посочват номера и датата на вписването си.