Улеснете мобилните екипи

Не губете времето на вашите екипи.
Категоризирайте случаите според на компетентност и обхвата на екипите за поддръжка и ги споделяйте със съответните екипи за работа с клиенти.